Korzystanie z materiałów kursów kształcenia na odległość

Technologia kształcenia na odległość (KNO) wymaga znajomości zasad i uwarunkowań związanych ze specyficznym działaniem takiego systemu. Prosimy o zapoznanie się z wymogami niezbędnymi do prawidłowego korzystania z platformy KNO WSH w Lesznie.


Zapoznaj się z listą możliwych utrudnień i wyjaśnieniami lub wskazówkami w jaki sposób można im zaradzić lub rozwiązać.

Dostęp do kursu KNO

 1. brak kursu, pod nazwą przedmiotu w ramach kierunku i roku studiów, oznacza, że nie zostały jeszcze przygotowane materiały dla wygenerowania kursu KNO,
 2. platforma nie posiada kursów przygotowanych z góry przez wykładowców danego przedmiotu; kurs pojawia się na platformie po uprzednim przesłaniu materiałów przez wykładowcę przedmiotu do działu zajmującego się przygotowaniem materiałów do kursu KNO a następnie jego przystosowaniu, publikacji na platformie KNO oraz nadaniu praw dostępu dla właściwej grupy studentów,
 3. brak widoczności kursu na platformie KNO jest zależna od sposobu wyświetlania list kursów na Stronie głównej platformy; należy sprawdzić stan funkcji Zwiń wszystko/Rozwiń wszystko, w obszarze listy kursów,

Logowanie do kursu KNO

 1. w trakcie logowania się studenta do platformy kształcenia mogą pojawić się komunikaty o braku przyjęcia danych logowania studenta przez platformę, w następujących przypadkach:
  • brak kursów dla tego studenta - komentarz oznacza, że nie został jeszcze stworzony żaden kurs dla tego studenta,
  • brak uprawnień studenta do kursu - komentarz oznacza, że studentowi nie przyznano praw dostępowych do tego kursu, z powodu niewystępowania takiego kursu w ramach jego toku studiów,
  • niewłaściwie wprowadzona nazwa użytkownika i/lub jego hasło - komentarz oznacza, że student wprowadził złe dane autoryzacyjne (logowania) w trakcie tego procesu,
 2. student otrzymuje prawa dostępowe dopiero z chwilą zamieszczenia kursu na platformie; oznacza to, że każda próba zalogowania się studenta wcześniej zakończy się niepowodzeniem,
 3. dane do logowania studenta do platformy KNO są ustalone z ramienia Uczelni, w przypadku zmiany tych danych i ich zapomnienia przez studenta, pracownicy Uczelni nie mają możliwości odtworzenia tych danych,
 4. żądanie przez platformę klucza dostępowego do kursu oznacza, że student nie posiada do niego uprawnień,
 5. klucz dostępowy jest przyznawany wyłącznie przez administratora platformy KNO,
 6. obecność w nazwie kursu obecnego na platformie KNO przedrostka [w przygotowaniu] oznacza, że jest on w trakcie prac przygotowywania go do publikacji a zatem żaden student nie posiada do niego praw dostępowych. Z chwilą zakończenia tych prac przedrostek ten jest usuwany a prawa dostępowe nadawane studentom. Tym samym kurs staje się dostępny dla studentów.
  w przypadku kiedy student zmienia dane osobowe jak imię i/lub nazwisko, adres konta pocztowego (e-mail), powinien zgłosić te zmiany administratorowi platformy, celem ich uaktualnienia na platformie KNO, z uwagi na to, że system informatyczny Uczelni stanowi odrębność wobec systemu KNO, dla bezpieczeństwa danych studentów,
 7. dane dostępowe (autoryzacyjne) studenta do platformy KNO, ustalane wg określonego klucza, jednakowego dla wszystkich studentów, są różne od tych, które obowiązują na platformie Wirtualnego Dziekanatu (WD), bowiem w tym przypadku (hasło) ustalane jest losowo przez system informatyczny Uczelni,
 8. w przypadku nie działania hasła do platformy WD student powinien zgłosić się osobiście do pracownika dziekanatu celem wygenerowania nowego hasła dostępowego,
 9. w przypadku nie działania hasła do platformy KNO student powinien się zgłosić do administratora platformy KNO, celem odtworzenia hasła wg ustalonego w ramach Uczelni wzorca,
 10. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu studenta do materiałów prezentowanych na platformie KNO wynikłą z powodu zmiany hasła do swojego profilu przez samego studenta, na indywidualnie określone,
Technologia i oprogramowanie używane na platformie KNO

 1. z uwagi na specyfikę technologii kształcenia na odległość (KNO), rozumianą jako stosowanie narzędzi komunikacji i przesyłu informacji, należy sprawdzić dostępne na swoim komputerze oprogramowanie do tego celu,
 2. przeglądarką, która w optymalnym stopniu wypełnia wymogi tej technologii, jest Mozilla Firefox, którą Uczelnia zaleca do stosowania; dotyczy to zarówno stabilnego działania samej technologii prezentacji stron internetowych, obsługi języka polskiego (znaki diakrytyczne) w treściach tam publikowanych oraz korzystania z narzędzi w niej zawartych a niezbędnych do realizacji celu jej stosowania,
 3. oprogramowanie do korzystania z platformy KNO WSH w Lesznie nie są wymogiem Uczelni a wyłącznie samej technologii, stosowanej z powodzeniem przez uczelnie wyższe na całym świecie.

Konfiguracja przeglądarki internetowej do platformy KNO

 1. przeglądarka internetowa nie wymaga żadnych zabiegów konfiguracyjnych do celów poprawnej współpracy z platformą KNO,
 2. jeśli student ma zainstalowaną wtyczkę blokującą okna PopUp, należy ją usunąć z przeglądarki lub zdeaktywować na czas korzystania z platformy KNO; czynność wymagana dla prawidłowego pracy:
  1. modułu wiadomości, obecnych w systemie komunikatora platformy KNO, wykorzystywanych do komunikowania się między studentami i wykładowcami,
  2. zasobu Testu (quizu); niezbędne i wymagane dla otwarcia dostępu do treści pytań testu i możliwości odpowiadania na nie przez studenta,

Korzystanie z platformy KNO

 1. do prawidłowej pracy z platformą KNO nie jest wymagane specjalistyczne przygotowanie,
 2. w przypadku niektórych kursów występuje zasób formularza, który obsługuje się w identyczny sposób jak typowy formularz strony www występujący np. w bankowości internetowej,
 3. należy pamiętać, że z momentem zalogowania się studenta do platformy KNO rozpoczyna się zliczanie czasu jego kontaktu ze składnikami kursu,
 4. jeśli platforma KNO nie wykryje aktywności użytkownika przez 60 min, sesja korzystania z platformy KNO przez studenta zostaje zakończona co skutkuje tym, że student zostaje wylogowany z platformy,
 5. w przypadku otwarcia dostępu do testu (quizu), obecnego w treści kursu, student otrzymuje określony czas na jego zakończenie; w przypadku przekroczenia limitu czasu na rozwiązanie testu (quizu), odpowiedzi na pytania, nawet jeśli zostały udzielone prawidłowo, nie zostają mu zaliczone, a test kończy swoje działanie; test otrzymuje status nie zaliczony,

Oprogramowanie dla studenta

 • w przypadku konieczności przygotowania odpowiedzi pisemnych lub medialnych na zadania wymagane przez prowadzącego kurs, należy korzystać z oprogramowania typowego jakim jest pakiet MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), które nie jest wymogiem korzystania z platformy KNO:
  1. w przypadku braku powyższego oprogramowania należy stosować zamienne pakiety, legalne do zastosowań domowych i komercyjnych, wolne od opłat.
 • odtwarzanie plików medialnych nie wymaga od studenta instalacji dodatków do przeglądarki poza tymi, które są w nią wbudowane przez jej producenta.
 • dla celów optymalnej systemu operacyjnego MS Windows oraz pracy przeglądarki internetowej zalecane jest okresowe usuwanie plików tymczasowych z dysku komputera. Można to zrealizować za pomocą np programu CCleaner. Opis instalacji, konfiguracji i stosowania znajduje się tutaj.

Administracja platformy KNO

 1. wszelkie pytanie dotyczące technologii KNO w WSH w Lesznie należy składać do administratora platformy KNO,
 2. w przypadku potrzeby uzyskania pomocy, porady lub wyjaśnień w funkcjonowaniu kursu/platformy należy zwrócić się do administratora platformy,
 3. administratorem platformy KNO jest mgr inż. Aleksander Dawid
  • kontakt mailowy: aleksander.dawid@wsh-leszno.pl
   • w przypadku kontaktu mailowego prosimy o podanie imienia, nazwiska, kierunku i roku studiów, nazwy kursu i szczegółowe opisanie problemu celem otrzymania właściwej i rozwiązującej problem odpowiedzi,
  • kontakt telefoniczny: (65)5294777 wewn. 37
  • kontakt informacyjny: aleksanderdawid.blogspot.com

Last modified: Wednesday, 19 September 2018, 11:20 AM