Logowanie się do platformy kształcenia na odległość WSH dla słuchacza Studiów Podyplomowych

Proces logowania się słuchacza do platformy kształcenia na odległość (KNO) dla Grupy 17P polega na właściwym wypełnieniu formularza obecnego na stronie platformy będącego zawartością panela Zaloguj się, jak pokazano na rysunku poniżej: Po uruchomieniu strony www zawierającej materiały kształcenia na odległość należy:

    po otwarciu strony platformy KNO w przeglądarce (zalecamy Mozilla Firefox),
    odszukać panel o nazwie Zaloguj się,
    klikając w pierwsze, górne pole formularza o nazwie Nazwa użytkownika, celem ustawienia tam kursora wprowadzić swój identyfikator w postaci 6 znaków wg wzorca:

    Nazwa użytkownika
    1234pd     (nie wprowadzaj znaku ukośnika "/")
    gdzie:
        pd to identyfikator studiów podyplomowych (identyfikator "PD" - małe litery, bez znaku ukośnika),
        1234 to numer albumu słuchacza

    np: 9878pd - taka postać Nazwy użytkownika oznacza że jest to słuchacz studiujący na studiach podyplomowych, o numerze indeksu "9878"


    Hasło

    wcisnąć klawisz [TAB] (tabulacji) lub kliknąć w polu o nazwie Hasło, celem wprowadzenia właściwego dla siebie hasła,
    hasłem jest 5 ostatnich cyfr z numer PESEL słuchacza

    np. jeśli nr PESEL słuchacza posiada postać 84091234567, to hasłem tego słuchacza jest 34567.

    należy zwrócić uwagę na to, że z uwagi na poufność hasła, zamiast wprowadzanych cyfr pojawi się w ich zastępstwie pięć znaków  * (gwiazdka). Takie zachowanie ma na celu zabezpieczenie niewidoczności hasła dla osób, które w czasie wprowadzania hasła mogą znajdować się w bezpośredniej bliskości monitora.
    celem zatwierdzenia wprowadzonych informacji należy wcisnąć klawisz [ENTER]/[RETURN] lub kliknąć myszą na przycisku z napisem Zaloguj się.


Informacje uzupełniające

    Pod formularzem logowania znajduje się opcja Zapamiętaj login. W przypadku korzystania z platformy w warunkach bezpiecznych np. w domu, można, dla późniejszej wygody, zaznaczyć tą opcję. Przeglądarka internetowa będzie pamiętała wprowadzone hasło słuchacza, co może ułatwić słuchaczowi w przyszłości korzystanie z platformy KNO. W przypadku korzystania z platformy poza miejscem bezpiecznym, np w kafejce internetowej lub z komputera osób obcych zaznaczenie tej opcji NIE jest wskazane ani wymagane a tym samym bezpieczne. Może to prowadzić do nieuzasadnionego korzystania z danych słuchacza, jego przesłanych zadań, odpowiedzi, plików i innych materiałów, które zostały przez niego wprowadzone w czasie rzeczywistej, autoryzowanej sesji z platformą KNO.
    W obszarze panela Zaloguj występuje funkcja pn. Zapomniałeś hasła?. W przypadku platform KNO nie należy jej wykorzystywać z uwagi na to, że system haseł dla studentów jest ustalany przez Uczelnię i nie może być zmieniany. Jeśli słuchacz skorzysta ze zmiany swojego hasła, czyni to na swoją odpowiedzialność a Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewewntualnych zagrożeń dla profilu oraz zasobów słuchacza na platformie KNO.

Last modified: Wednesday, 19 September 2018, 12:14 PM